2 marca 2024

Znaczenie i wykorzystanie faktury pro forma

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o tym, czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty, znajdziesz na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Wszyscy, którzy prowadzą przedsiębiorstwo, ale także i gros osób dokonujących zakupów w sieci, spotkali się choć raz z fakturą pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym naprawdę jest ten dokument i czym różni się on od tradycyjnej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w ewidencji księgowej?

Po łacinie pro forma znaczy „prowizorycznie”, toteż raz za razem spotykamy się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Wypada jednak zatrzymać ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dowód handlowy, będący rodzajem przedłożenia konkretnej oferty. Nie stanowi potwierdzenia zakupu artykułów czy zrealizowania usługi, czyli w myśl przepisów ustawy o VAT nie nie stanowi podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bowiem tyczy się sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie została zrealizowana, toteż warunki transakcji w niej opisane mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Co powinno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma wygląda i posiada te same elementy co faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane kontrahentów (wystawcy i odbiorcy),
  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • nazwę towarów albo usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o wysokości ewentualnych zniżek,
  • określenie prognozowanego terminu wykonania usługi czy też doręczenia towaru,
  • określenie terminu zapłaty.

By nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy także mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, kiedy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji lub wpłaci zaliczkę.